Έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)» για την εξυπηρέτηση κατά την υποβολή κάποιου αιτήματος.