Άρθρα του Διευθυντή του σχολείου μας κ. Ιωάννη Ζαχαράκη, τα οποία έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς σε εκκλησιαστικά έντυπα.

Οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν τον σύλλογο διδασκόντων του Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας, ανά σχολική χρονιά.

Δικαιολογητικά και έντυπα που θα πρέπει να προσκομίσει ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να του χορηγηθεί αναρρωτική άδεια.

Έντυπο που πρέπει να συμπληρώσει και υποβάλει στο σχολείο ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να του χορηγηθεί κανονική άδεια.

Έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)» για την εξυπηρέτηση κατά την υποβολή κάποιου αιτήματος.